Instrument and Equipment Awards

Funded by the EMI Music Sound Foundation, these awards allow schools, music teachers and individuals in full time education to apply directly to the Foundation for assistance with the purchase of music instruments and/or equipment. Further information is available from www.emimusicsoundfoundation.com/index.php/site/awards


Autumn Harmony Singing weekend with Sarah Harman

10th to 12th October 2014 The Ceridwen Centre, Carmarthenshire  £175 inclusive £10 discount  on bookings made before 15th August  Contact:  07981 420197  sarahharmany@btinternet.com Autumn Harmony Join Sarah for her annual weekend of luscious, acapella singing in beautiful Carmarthenshire. Throughout the weekend, we will sing acapella songs from around the world, including some of Sarah’s own compositions. Each […]


Brecon Big Sing

A day of singing for singers of ALL abilities! 10th of May, 2014, Christ College, Brecon For more information and booking form, please see Brecon Big Sing – General Booking Pack  


ArtWorks Cymru

ArtWorks Cymru Conference Creating a Community of Practice ArtWorks Cymru is bringing together the participatory arts sector in Wales across two days to explore how we can work together to build a stronger and more confident sector, create a shared view on assuring quality and a joined up training network for artists, organisations and participants. When: 3 & 4 […]


CMTT_GroupWork

Community Music Tutor Training | Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol

Community Music Tutor Training CMW will be running our 17 week Community Music Tutor Training Course later this year. The training covers a range of theory and practice in community music with practical workshops from professional community music trainers. The workshops include group work skills, assertiveness, devising and adapting workshop material, facilitating client learning and […]


 

Cerddoriaeth Gymunedol – Hyfforddi Tiwtoriaid 2014

Beth nesaf?

Cael gwaith – am beth mae sefydliadau yn chwilio? Gwirio cynnydd yn erbyn côd ymarfer. Marchnata a rhwydweithio. Cysylltiadau. Cyfleu’r hyn sydd gennych i’w gynnig. Parhau i ddatblygu eich sgiliau – golwg gyffredinol ar gyrsiau, cyfleoedd ac adnoddau eraill ar gyfer dysgu pellach.

Community Music Tutor Training 2014

What next?

Getting work – what are organisations looking for? Checking progress against code of practice. Marketing and networking. Contacts. Communicating what you have to offer. Continuing to develop your skills – an overview of other courses, opportunities and resources for further learning.


 

Cerddoriaeth Gymunedol – Hyfforddi Tiwtoriaid 2014

Y darlun ehangach.

Cadw cofnodion, dogfennu, sgiliau uwch ymarferydd, cyfeirio ac eiriolaeth, cysylltiad hir dymor, deall elfennau sylfaenol datblygu prosiectau, gwerthuso a llunio adroddiadau.

Community Music Tutor Training 2014

The wider picture.

Record keeping, documentation, advanced practitioner skills, referral and advocacy, long term involvement, understanding the basics of project development, evaluation and report writing.


 

Cerddoriaeth Gymunedol – Hyfforddi Tiwtoriaid 2014

Rheoli ymddygiad heriol a sefyllfaoedd heriol.

Yr hyn sydd wrth wraidd problemau ymddygiad, cael yr elfennau sylfaenol yn gywir, beth yw ymddygiad gwael? Strategaethau effeithiol, datblygu ymddygiad da, astudiaethau achos, grymuso ac ymddygiad.

Community Music Tutor Training 2014

Managing challenging behaviour & challenging situations.

The roots of behavioural problems, getting the basics right, what is bad behaviour? Effective strategies, building good behaviour, case studies, empowerment and behaviour.


 

Cerddoriaeth Gymunedol – Hyfforddi Tiwtoriaid 2014

Grymuso (Edrych yn agosach ar werthoedd)

Sylweddoli ymhle mae grym, sut y gellir ei ddefnyddio neu ei gamddefnyddio. Sut i drosglwyddo grym, sut i ddatblygu hyder a phendantrwydd. Beth sy’n digwydd pan fyddwn wedi colli grym? Sut yr ydym yn gwneud i gyfleoedd cyfartal weithio yn ymarferol mewn gwirionedd? Model cymdeithasol o anabledd, Cynhwysiad, ymarfer gwrthwahaniaethol. Cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau. Perchnogaeth prosiectau, canlyniadau a gwaith. Bod yn ddysgwr pwerus – beth sy’n eich rhwystro rhag cael cymorth pan fydd ei angen arnoch? Cefnogi cynnydd. Eiriolaeth a chyfeirio.

Community Music Tutor Training 2014

Empowerment (Going deeper into values)

Recognising where power lies, how it can be used or abused. How to give power, how to build confidence and assertiveness. What happens when we no longer have power? How do we make equal opportunities actually work in practice? Social model of disability, Inclusion, anti-discriminatory practice. Participation in decision making. Ownership of projects, outcomes and work. Being a powerful learner – what stops you getting help when you need it? Supporting progression. Advocacy and referral.